حسابرسی فناوری اطلاعات

همراستایی اهداف فناوری اطلاعات و اهداف سازمان در کوبیت 2019

کوبیت 2019 شامل 40 اهداف حاکمیتی و مدیریتی است که در پنج حوزه تنظیم شده است:

 • حوزه حاکمیتی (راهبری)
  • ارزیابی، هدایت و نظارت (Evaluate, Direct and Monitor (EDM))

 

 • حوزه های مدیریتی
  • همراستایی، برنامه ریزی و سازماندهی (Align, Plan and Organize (APO))
  • ساخت، اکتساب و پیاده سازی (Build, Acquire and Implement (BAI))
  • ارائه، خدمت و پشتیبانی  (Deliver, Service and Support (DSS))
  • نظارت، ارزیابی و بررسی  (Monitor, Evaluate and Assess (MEA))

 

به ازای هریک از اهداف 40 گانه کوبیت 2019 مجموعه اطلاعات زیر ارائه شده است:

 • حوزه ای که هدف در آن قرار گرفته است اهم از حوزه های حاکمیتی و مدیریتی
 • منطقه تمرکز (Focus area)
 • نام هدف
 • شرح
 • بیانیه هدف

 

هر هدف حاکمیتی یا مدیریتی کوبیت 2019 زمینه تحقق اهداف بالاتر در سطح سازمان را فراهم می کند. به عبارت دیگر همراستایی بین اهداف نظام حاکمیتی فناوری اطلاعات و اهداف سازمان وجود دارد. ارتباط بین اهداف حاکمیتی و مدیریتی با اهداف سازمان، از طریق اهداف همراستایی (Alignment Goals) انجام می شود. در چارچوب کوبیت 2019، 13 هدف همراستایی به شرح زیر تعریف شده اند:

 • AG01: تطبیق فناوری و اطلاعات با قوانین و مقررات و پشتیبانی از تطبیق کسب و کار با قوانین و مقررات خارجی
 • AG02: مدیریت ریسک های مرتبط با فناوری و اطلاعات
 • AG03: تحقق مزایای حاصل از سرمایه گذاری های فناوری و اطلاعات و سبد خدمات
 • AG04: کیفیت اطلاعات مالی مربوط به فناوری
 • AG05: ارائه خدمات فناوری و اطلاعات مطابق با نیازمندی های کسب و کار
 • AG06: چابکی برای تبدیل نیازهای کسب و کار به راه حل های عملیاتی
 • AG07: امنیت اطلاعات ، زیرساخت­ های پردازشی و برنامه ها و حریم خصوصی
 • AG08: توانمندسازی و پشتیبانی از فرآیندهای کسب و کار با ادغام برنامه ها و فناوری
 • AG09: اجرای برنامه ها به موقع براساس بودجه و شرایط مورد انتظار و استانداردهای کیفیت
 • AG10: کیفیت اطلاعات مدیریت فناوری و اطلاعات
 • AG11: تطبیق فناوری و اطلاعات با سیاست های داخلی
 • AG12: کارکنان شایسته و با انگیزه با درک متقابل فناوری و تجارت
 • AG13: دانش، تخصص و ابتکار عمل برای نوآوری در کسب و کار

 

اهداف سازمانی (Enterprise Goals) کوبیت 2019 نیز پیوند اصلی با اهداف همراستایی دارند. اهداف سازمانی در چارچوب کوبیت 2019 عبارتند از:

 • EG01: سبدی از محصولات و خدمات رقابتی
 • EG02: ریسک های کسب و کار مدیریت شده
 • EG03: تطبیق با قوانین و مقررات خارجی
 • EG04: کیفیت اطلاعات مالی
 • EG05: فرهنگ خدمات مشتری گرا
 • EG06: استمرار و در دسترس بودن خدمات کسب و کار
 • EG07: کیفیت اطلاعات مدیریت
 • EG08: بهینه سازی عملکرد فرآیند های کسب و کار
 • EG09: بهینه سازی هزینه های فرآیند های کسب و کار
 • EG10: مهارت، انگیزه و بهره وری در کارکنان
 • EG11: تطبیق با سیاست های داخلی
 • EG12: برنامه های تحول دیجیتال مدیریت شده
 • EG13: نوآوری محصول و کسب و کار

 

 

ارتباط بین اهداف سازمانی با اهداف همراستایی در جدول زیر نشان داده شده است. در صورتی که ارتباط قوی و اصلی باشد عبارت P  به معنای Primary و در صورتی که ارتباط ضعیف باشد عبارت S به معنای Secondary در جدول درج شده است.

نظر دهید