چک لیست سند منشور حسابرسی داخلی

استانداردهاي 1000 و 1010 از مجموعه الزامات حسابرسي داخلي كه توسط انجمن بين المللي حسابرسان داخلي ارائه شده است، مجموعه اي از مشخصات را براي سند منشور حسابرسي داخلي تعيين نموده است. تهيه اين سند براي واحدهاي حسابرسي داخلي ضروري است. سند منشور حسابرسي داخلي تعيين كننده اهداف، مقاصد و جايگاه واحد حسابرسي داخلي در سازمان است. ذينفعان مختلف در سازمان با مطالعه اين سند نسبت به وظايف واحد حسابرسي داخلي و ارتباطات متقابل با اين واحد آشنا خواهند شد.

الزامات و مشخصات بيان شده در اين استاندارد براي ارزيابي سند منشور حسابرسي داخلي در سازمان ها به شرح زير ارائه شده است.

 • سند منشور حسابرسي داخلي تعريف شده است؟
 • سند اهداف، اختيارات و مسئوليت ها را تعيين نموده است؟
 • سند اصول اصلي، تعريف حسابرسي داخلي، آيين اخلاق حرفه اي و استانداردها را به رسميت شناخته است.
 • سند منشور به صورت دوره‌ي اي بازنگري مي شود؟
 • سند منشور به مديران ارشد و كميته حسابرسي ارائه شده و نظرات آنها دريافت گرديده است؟
 • سند به صورت رسمي توسط كميته تاييد شده است؟
 • سند ماهيت فعاليت هاي حسابرسي داخلي مشتمل بر خدمات اطمينان بخشي (Assurance) و خدمات مشاوره (Consulting) را پوشش مي دهد؟
 • سند ماموريت واحد حسابرسي داخلي را تبيين نموده است؟
 • سند منشور جايگاه واحد حسابرسي داخلي را در سازمان مشخص نموده است؟
 • سند منشور ساز و كارهاي ارائه گزارش را در بخش عملياتي و مديريتي به كميته حسابرسي و مدير عامل تعيين نموده است؟
 • سند منشور ساز و كارهاي استقلال حسابرسي داخلي را تعريف نموده است؟
 • سند منشور محدوده فعاليت هاي حسابرسي داخلي را تعيين نموده است؟
 • سند اختيار دسترسي تمام، آزاد و بدون محدوديت به تمامي مستندات، داده ها، افراد، دارايي هاي مرتبط را حسب نياز در زمان انجام فعاليت هاي حسابرسي براي حسابرسان داخلي تعريف نموده است؟
 • سند منشور بازنگري دوره اي عملكرد حسابرسي داخلي را تعيين نموده است؟
 • آيا سند اذعان نموده است كه در زماني كه حسابرسان داخلي مسئوليت فعاليت هاي غير حسابرسي را بر عهده مي گيرند بايد از استقلال حسابرسي خود محافظت كنند؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top