حسابرسی فناوری اطلاعات

دسته‌بندی -حسابرسی امنیت اطلاعات

تداوم کسب و کار دغدغه حسابرسان داخلی در محیط پر مخاطره

یک کسب و کار با حوادث زیادی رو به روست که ممکن است حیات آن را به خطر بیندازد. طوفان کاترینا در سال ۲۰۰۵، سونامی فاجعه بار اقیانوس هند در سال ۲۰۰۴، حمله به برج های دو قلو و حوادثی از این دست صدمات گسترده ای ایجاد نموده و...

کنترل های کلیدی امنیت اطلاعات، تست نفوذ و عملیات تیم قرمز

کنترل های امنیتی 20 گانه توسط موسسه امنیت اطلاعات ارائه شده است. این کنترل ها راهنمایی کلیدی و جامع برای استقرار کنترل های داخلی در حوزه امنیت اطلاعات می باشد. در این بخش کنترل بیستم یعنی تست نفوذ و عملیات تیم قرمز...

پاسخگویی و مدیریت رخدادهای امنیتی

مجموعه کنترل های کلیدی امنیت اطلاعات توسط مرکز امنیت اطلاعات (CIS) ارائه شده است. در این بخش کنترل نوزدهم از این مجموعه تحت عنوان پاسخگویی و مدیریت رخدادهای امنیتی توصیف شده است.   شرح کنترل مدیریت رخدادهای امنیتی...