تهیه برنامه حسابرسی مبتنی بر ریسک

ورودی فرآیند تهیه برنامه حسابرسی مبتنی بر ریسک، شناسنامه ریسک است. در شناسنامه ریسک سازمان، ریسک ها با استفاده از تکنیک های متداول مدیریت ریسک، شناسایی می شوند. ریسک های شناسایی شده به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی فعالیت های حسابرسی مبتنی بر ریسک مورد استفاده قرار می گیرند. براین اساس برای تهیه برنامه حسابرسی […]

تهیه برنامه حسابرسی مبتنی بر ریسک Read More »