حسابرسی فناوری اطلاعات

دسته‌بندی -حسابرسی بر ریسک

تهیه برنامه حسابرسی مبتنی بر ریسک

ورودی فرآیند تهیه برنامه حسابرسی مبتنی بر ریسک، شناسنامه ریسک است. در شناسنامه ریسک سازمان، ریسک ها با استفاده از تکنیک های متداول مدیریت ریسک، شناسایی می شوند. ریسک های شناسایی شده به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی...