حسابرسی فناوری اطلاعات

دسته‌بندی -حسابرسی تقلب

تقلب موجودی کالا

  وقتی به تقلب موجودی کالا فکر می کنیم، اغلب اين ايده به ذهن مي رسد که یک دستیار فروش کالايي را از انبار فروشگاه دزدي كند یا کارمندی كالا را از انبار  سرقت كند. اگرچه اینها اشکال متداول سرقت است، اما موارد پیچیده...

اجزای مدیریت ریسک تقلب براساس راهنمای COSO

راهنمای مدیریت ریسک تقلب توسط  COSO ارائه شده است. این راهنما مشتمل بر اجزای مدیریت ریسک تقلب و اصول مدیریت ریسک تقلب است. اجزای مدیریت ریسک تقلب در این راهنما عبارتند از:   حاكميت ریسک تقلب حاکمیت ریسک تقلب یک جزء...

تحلیل شبکه ، تکنیکی برای شناسایی و کشف تقلب

یکی از وظایف حسابرسان داخلی، حسابرسی تقلب است. حسابرسان داخلی ریسک های تقلب را شناسایی نموده و  از اثربخشی کنترل های داخلی در پیشگیری از بروز ریسک های تقلب یا کاهش تاثیرات آنها اطمینان حاصل کنند. همچنین حسابرسان داخلی...