حسابرسی فناوری اطلاعات

تحلیل شبکه ، تکنیکی برای شناسایی و کشف تقلب

یکی از وظایف حسابرسان داخلی، حسابرسی تقلب است. حسابرسان داخلی ریسک های تقلب را شناسایی نموده و  از اثربخشی کنترل های داخلی در پیشگیری از بروز ریسک های تقلب یا کاهش تاثیرات آنها اطمینان حاصل کنند. همچنین حسابرسان داخلی...

اصول COSO برای مدیریت ریسک تقلب

COSO علاوه بر چارچوب کنترل های داخلی و چارچوب مدیریت ریسک، رهنمودی را برای مدیریت ریسک تقلب منتشر نموده است. در این رهنمود یکی سری اصول برای مدیریت ریسک تقلب ارائه شده است. همچنین علاوه بر این اصول، فرآیندی نیز برای...

چک لیست ارزیابی کنترل های داخلی برای رویارویی با ریسک تقلب

شواهد و آمارها نشان دهنده افزایش ریسک تقلب برای سازمان های مختلف است. سالانه سازمان ها بواسطه بروز انواع تقلب خسارت های جدی را تجربه می کنند. تراکنش های الکترونیکی و افزایش تعداد تراکنش های مالی سازمان ها فرصت تقلب را...