حسابرسی فناوری اطلاعات

دسته‌بندی -حسابرسی مبتنی بر ریسک

برنامه ریزی حسابرسی IT

موضوع حسابرسی IT را تعریف کنید. سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) مرکز اطلاعات شبکه خصوصی مجازی (VPN) استفاده از تجهیزات شخصی در محیط کار (BYOD) فرایند مدیریت بانک اطلاعاتی کیفیت ارائه دهنده رایانش ابری   هدف...

ريسك هاي خريد، بخش اول ريسك هاي تطبيق مقررات

فرآيند خريد يكي از خريدهاي اصلي سازمان بوده كه مي تواند ريسك هاي زيادي را براي سازمان به همراه داشته باشد. شناسايي و ارزيابي ريسك هاي خريد و تعيين كنترل هاي مربوطه و ارزيابي اثربخشي كنترل ها براي كاهش تاثيرات نامطلوب...

برنامه ريزی حسابرسی فناوری اطلاعات

در فرآیند برنامه ريزی حسابرسی فناوری اطلاعات، حسابرس فناوري اطلاعات نیاز دارد تا شواهد را جمع کند، نقاط قوت و ضعف کنترل های داخلی را براساس شواهد جمع آوری شده از طریق آزمون های حسابرسی جمع آوری کرده و گزارش حسابرسی تهیه...