حسابرسی فناوری اطلاعات

دسته‌بندی -حسابرسی مبتنی بر ریسک

رویکردهای استقرار نظام حسابرسی داخلی در سازمان ها

حسابرسی داخلی در ایران حرفه ای نسبت جدید بوده که گرایش سازمان ها به سمت استقرار این نظام عمدتاً براساس الزامات سازمان های تنظیم کننده مقررات از جمله سازمان بورس بوده است. در ابتدای مسیر  با توجه به محدودیت نیروی متخصص...

مراحل پیاده سازی حسابرسی مبتنی بر ریسک

پیاده سازی حسابرسی مبتنی بر ریسک طی سه مرحله اصلی زیر انجام می شود:   مرحله اول: ارزیابی بلوغ ریسک مدیریت ریسک طی یک نظام ساختارمند در سازمان شکل گرفته و اجرایی می شود. در این نظام نگرش ها و رویکردهای مدیران و کارکنان،...