حسابرسی فناوری اطلاعات

برنامه ريزی حسابرسی فناوری اطلاعات

در فرآیند برنامه ريزی حسابرسی فناوری اطلاعات، حسابرس فناوري اطلاعات نیاز دارد تا شواهد را جمع کند، نقاط قوت و ضعف کنترل های داخلی را براساس شواهد جمع آوری شده از طریق آزمون های حسابرسی جمع آوری کرده و گزارش حسابرسی تهیه...

تهیه برنامه حسابرسی مبتنی بر ریسک

ورودی فرآیند تهیه برنامه حسابرسی مبتنی بر ریسک، شناسنامه ریسک است. در شناسنامه ریسک سازمان، ریسک ها با استفاده از تکنیک های متداول مدیریت ریسک، شناسایی می شوند. ریسک های شناسایی شده به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی...

مراحل پیاده سازی حسابرسی مبتنی بر ریسک

پیاده سازی حسابرسی مبتنی بر ریسک طی سه مرحله اصلی زیر انجام می شود:   مرحله اول: ارزیابی بلوغ ریسک مدیریت ریسک طی یک نظام ساختارمند در سازمان شکل گرفته و اجرایی می شود. در این نظام نگرش ها و رویکردهای مدیران و کارکنان،...