دوره های آموزشی

حسابرسی فناوری اطلاعات براساس چارچوب COBIT 2019

حسابرسی فناوری اطلاعات براساس چارچوب COBIT 2019

حسابرسی فناوری اطلاعات براساس چارچوب COBIT 2019 کوبیت چارچوبی برای اعمال حاکمیت (راهبری) و مدیریت فناوری اطلاعات است. این چارچوب مشتمل بر مجموعه ای از تجارب برتر و روش های برتر است. منظور از تجارب برتر، فرآیندها و روش های استانداردی است که توسط برترین متخصصان فناوری اطلاعات در سطح جهان مورد توافق و تایید […]

حسابرسی فناوری اطلاعات براساس چارچوب COBIT 2019 Read More »

کارگاه آموزشی مدیریت ریسک

[mks_separator style=\”solid\” height=\”1\”] معرفی دوره [mks_separator style=\”solid\” height=\”1\”] براساس تعریف فرآیند حسابرسی داخلی، یکی از وظایف حسابرسان داخلی ارزیابی اثربخشی و کارایی فرآیند گردانندگی ریسک در سازمان است. براین اساس ضروری است تا حسابرسان داخلی با مفاهیم گردانندگی ریسک آشنا شده و بتوانند ویژگی های یک نظام گردانندگی ریسک مطلوب را در سازمان درک کنند.

کارگاه آموزشی مدیریت ریسک Read More »

کارگاه آموزشی تحلیل داده در حسابرسی مبتنی بر نرم افزارهای Excel و Access

    [mks_separator style=\”solid\” height=\”1\”] معرفی دوره [mks_separator style=\”solid\” height=\”1\”] حسابرسان برای انجام وظایف خود نیازمند دسترسی به اطلاعات و گردآوری و تحلیل شواهد هستند. در گذشته حسابرسان برای بررسی شواهد از روش های نمونه گیری استفاده می کردند. این روش ها گرچه براصول علم آمار بنا نها شده است، لیکن نمی تواند در حجم

کارگاه آموزشی تحلیل داده در حسابرسی مبتنی بر نرم افزارهای Excel و Access Read More »

Scroll to Top