حسابرسی فناوری اطلاعات

کاربرگ ارزیابی واحد حسابرسی داخلی براساس استانداردهای IPPF

انجمن بین المللی حسابرسان داخلی (IIA) مجموعه ای از استانداردها را به عنوان رهنمودهای مرجع برای حسابرسان داخلی (IPPF) ارائه کرده است. این استانداردها مبنایی برای شکل گیری واحد حسابرسی داخلی در سازمان ها و انجام ماموریت...

چارچوب شایستگی­ های حسابرسی داخلی

مدیریت شایستگی‌ها یكی از رویكردهای اصلی در حوزه توانمندسازی نیروی انسانی و آماده‌سازی آنها برای دستیابی به اهداف شخصی و سازمانی‌شان است. این رویكرد به صورت مستقیم با تلاش‌های سازمان‌ها در راستای بهره‌گیری حداكثری از...

برنامه تضمین کیفیت و بهبود حسابرسی داخلی

انجمن بین المللی حسابرسان داخلی برنامه تضمین کیفیت و بهبود حسابرسی داخلی را با هدف ارائه اطمینان به ذینفعان مختلف سازمان در حوزه حسابرسی داخلی با اهداف زیر ارائه نموده است: واحد حسابرسی داخلی وظایف خود را در انطباق با...