مدیریت حسابرسی داخلی

کاربرگ ارزیابی واحد حسابرسی داخلی براساس استانداردهای IPPF

کاربرگ ارزیابی واحد حسابرسی داخلی براساس استانداردهای IPPF

انجمن بین المللی حسابرسان داخلی (IIA) مجموعه ای از استانداردها را به عنوان رهنمودهای مرجع برای حسابرسان داخلی (IPPF) ارائه کرده است. این استانداردها مبنایی برای شکل گیری واحد حسابرسی داخلی در سازمان ها و انجام ماموریت های این واحد است. در ادامه معیارهای ارزیابی واحد حسابرسی داخلی براساس استانداردهای مذکور بیان شده است. استانداردهای

کاربرگ ارزیابی واحد حسابرسی داخلی براساس استانداردهای IPPF Read More »

گزارش حسابرس داخلی

گزارش حسابرس داخلی

حسابرسان داخلی معمولاً گزارش هایی را در انتهای هر فعالیت حسابرسی ارائه می کنند که یافته ها، توصیه ها و هرگونه پاسخ یا برنامه عمل برای مدیریت را به صورت خلاصه در بر می گیرد. گزارش حسابرس داخلی ممکن است دارای یک خلاصه اجرایی باشد. یک بخش اصلی که شامل موضوعات خاص یا یافته های

گزارش حسابرس داخلی Read More »

چارچوب شایستگی­ های حسابرسی داخلی

چارچوب شایستگی­ های حسابرسی داخلی

مدیریت شایستگی‌ها یكی از رویكردهای اصلی در حوزه توانمندسازی نیروی انسانی و آماده‌سازی آنها برای دستیابی به اهداف شخصی و سازمانی‌شان است. این رویكرد به صورت مستقیم با تلاش‌های سازمان‌ها در راستای بهره‌گیری حداكثری از توانمندی‌های نیروی انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی، نوآوری و اثربخشی در ارتباط است. رویكرد مدیریت شایستگی‌ها به نیروی انسانی یك

چارچوب شایستگی­ های حسابرسی داخلی Read More »

برنامه تضمین کیفیت و بهبود حسابرسی داخلی

انجمن بین المللی حسابرسان داخلی برنامه تضمین کیفیت و بهبود حسابرسی داخلی را با هدف ارائه اطمینان به ذینفعان مختلف سازمان در حوزه حسابرسی داخلی با اهداف زیر ارائه نموده است: واحد حسابرسی داخلی وظایف خود را در انطباق با منشور تعریف شده انجام می شود. منشور نیز با استانداردهای انجمن بین المللی حسابرسان داخلی،

برنامه تضمین کیفیت و بهبود حسابرسی داخلی Read More »

Scroll to Top