حسابرسی فناوری اطلاعات

دسته‌بندی -مدیریت حسابرسی داخلی

گزارش حسابرس داخلی

حسابرسان داخلی معمولاً گزارش هایی را در انتهای هر فعالیت حسابرسی ارائه می کنند که یافته ها، توصیه ها و هرگونه پاسخ یا برنامه عمل برای مدیریت را به صورت خلاصه در بر می گیرد. گزارش حسابرس داخلی ممکن است دارای یک خلاصه...

برنامه تضمین کیفیت و بهبود حسابرسی داخلی

انجمن بین المللی حسابرسان داخلی برنامه تضمین کیفیت و بهبود حسابرسی داخلی را با هدف ارائه اطمینان به ذینفعان مختلف سازمان در حوزه حسابرسی داخلی با اهداف زیر ارائه نموده است: واحد حسابرسی داخلی وظایف خود را در انطباق با...