آینده حسابرسی در مواجهه با فناوری

کاربرد فناوری و قابلیت های تحلیل داده روز به روز در میان کسب و کارها افزایش یافته است. براین اساس مدیران ارشد، هیات مدیره و کمیته حسابرسی نیز انتظار دارند تا حسابرسان داخلی از این قابلیت ها برای ارائه گزارش هایی دقیق تر و به موقع تر بهره گیرند. چنین روندی باعث شکل گیری حسابرسی […]

آینده حسابرسی در مواجهه با فناوری Read More »