حسابرسی فناوری اطلاعات

دسته‌بندی -کنترل های داخلی

محدودیت های کنترل های داخلی

اطمینان بخشی معقول مقوله ای است که در حوزه حسابرسی داخلی مورد تاکید قرار می گیرد. برخی از افراد چنین بینشی دارند که کنترل های داخلی می توانند به صورت مطلق و قطعی تاثیرات ریسک ها را کاهش داده و زمینه تحقق اهداف سازمان را...

محیط كنترلی ، بستر ایجاد و اعمال کنترل های داخلی

یكی از اركان اصلی در چارچوب COSO ERM محیط كنترلی است. محیط كنترلی در واقع اولین مولفه در این چارچوب است. محیط كنترلی تعریف كننده فضای حاكم بر كنترل های داخلی است. كنترل های داخلی در واقع در بستر محیط كنترلی تعریف و اجرا...

7 واقعیت در مورد کنترل داخلی

1. کنترل داخلی ، فرآيندی است که توسط هیات مدیره، مدیریت و سایر کارکنان برقرار می شود تا از دستیابی به هدف های زیر اطمینان حاصل گردد. • اثر بخشی و کارایی عملیات • قابل اطمینان بودن گزارش های مالی • رعایت قوانین و مقررات...