حسابرسی فناوری اطلاعات

دسته‌بندی -کنترل های سیستم های اطلاعاتی

کنترل های سیستم های اطلاعاتی ، کنترل های منطقی

کنترل های منطقی (reasonableness) در زمره کنترل هایی هستند که باید براساس قواعد کسب و کار تعریف و اجرایی شوند. هر سیستم اطلاعاتی برای مکانیزه نمودن بخشی از فرآیندهای کسب و کار استقرار یافته است. به عنوان مثال سیستم خرید...

کنترل های سیستم های اطلاعاتی، کنترل های دو نفره

کنترل تراکنش ها و تاییده های حساس، مسئولیت پذیری بالا و دقت بسیار زیادی را می طلبد، از این رو کنترل های دو نفره راهکاری مناسب برای کنترل این نوع از تراکنش ها می باشد. در کنترل های دو نفره، دو نفر به صورت همزمان مسئولیت...

کنترل های سیستم های اطلاعاتی، کنترل همزمانی تراکنش ها

تراکنش ها، عملیاتی هستند که بر موجودیت های نرم افزار تغییراتی را به همراه دارند. معمولاً اجرای یک تراکنش باعث تغییر در وضعیت یک موجودیت می شود. به عنوان مثال تراکنش برداشت از حساب در نرم افزار بانکی باعث می شود تا مانده...