کنترل های کلیدی امنیت اطلاعات، کنترل نرم افزارهای نصب شده در سازمان

نرم افزارها نیز می توانند منبعی برای آسیب پذیری امنیتی سازمان بوده و ریسک هایی را به همراه داشته باشند. نصب هرگونه نرم افزاری در سازمان باید تحت کنترل باشد.

کنترل های کلیدی امنیت اطلاعات، کنترل نرم افزارهای نصب شده در سازمان Read More »