کنترل های کلیدی امنیت اطلاعات، کنترل نرم افزارهای نصب شده در سازمان

نرم افزارها نیز می توانند منبعی برای آسیب پذیری امنیتی سازمان بوده و ریسک هایی را به همراه داشته باشند. نصب هرگونه نرم افزاری در سازمان باید تحت کنترل باشد.