ریسک سازمانی

سیاست مدیریت ریسک

یکی از وظایف مدیریت ارشد سازمان در حوزه مدیریت ریسک، تبیین سیاست مدیریت ریسک است. سیاست مدیریت ریسک تبیین کننده جهت گیری های سازمان در خصوص مواجهه با ریسک ها است. این سیاست ها مبنایی برای طراحی و استقرار نظام مدیریت ریسک در سازمان به شمار می روند. سیاست مدیریت ریسک، نقش و مسئولیت های […]

سیاست مدیریت ریسک Read More »

Scroll to Top