کاربرد تکنیک FMEA در تحلیل ریسک

تکنیک حالت شکست و تحلیل تاثیرات آن (Failure Mode and Effect Analysis) تکنیکی است که برای شناسایی شکست های احتمالی در یک سیستم، رویه، سرویس یا فرآیند به کار می رود. این تکنیک از دو بخش اصلی تحلیل شکست (Failure Mode) و تحلیل تاثیرات(Effect Analysis) تشکیل شده است. در بخش تحلیل شکست، احتمال بروز یک […]

کاربرد تکنیک FMEA در تحلیل ریسک Read More »