انواع کنترل ها در سیستم های اطلاعاتی

بخش عمده ای از کنترل های سازمانی از طریق کنترل های سیستم های اطلاعاتی اعمال می شوند. کنترل ها با هدف کاهش تاثیرات نامطلوب ریسک ها پیاده سازی می شوند. کنترل ها به صورت عمومی سه دسته کنترل های پیشگیرانه، کنترل های شناسایی کننده و کنترل های اصلاح کننده تقسیم بندی می شوند. این کنترل […]

انواع کنترل ها در سیستم های اطلاعاتی Read More »