الفبای کنترل دسترسی برای حسابرسان داخلی، بخش سوم

یکی از مکانیزم های معروف کنترل دسترسی، مکانیزم (AAA (Authentication, Authorization, & Accounting است که سه مرحله اصلی برای دسترسی یک عامل به یک شی شامل تصدیق هویت، صدور مجوز و حسابرسی را تعریف می کند. تصدیق هویت (Authentication) در این مرحله ابتدا لازم است عاملی (موجودیت تایید نشده) که قصد دسترسی به یک شی […]

الفبای کنترل دسترسی برای حسابرسان داخلی، بخش سوم Read More »