پاسخگویی و مدیریت رخدادهای امنیتی

مجموعه کنترل های کلیدی امنیت اطلاعات توسط مرکز امنیت اطلاعات (CIS) ارائه شده است. در این بخش کنترل نوزدهم از این مجموعه تحت عنوان پاسخگویی و مدیریت رخدادهای امنیتی توصیف شده است.   شرح کنترل مدیریت رخدادهای امنیتی رخدادهای امنیتی (Incidents) وقایعی هستند که با رخ دادن آنها امنیت اطلاعات سازمان از وضعیت تعریف شده […]

پاسخگویی و مدیریت رخدادهای امنیتی Read More »