نسخه جدید چارچوب مدیریت ریسک سازمان COSO ERM 2017

COSO در سال 2017 میلادی نسخه جدید چارچوب مدیریت ریسک سازمان را ارائه نموده است، این نسخه جایگزین نسخه قبلی نبوده و مکمل آن به شمار می رود.

نسخه جدید چارچوب مدیریت ریسک سازمان COSO ERM 2017 Read More »