اشتهای ریسک

اشتهای ریسک اشتهای ریسک (risk appetite) براساس تعریف انجمن مدیریت ریسک بدین صورت تعریف می شود\” میزانی از ریسک که سازمان در راستای تحقق اهداف خود می تواند آنرا پذیرا باشد.\” سازمان براساس فرهنگ، ساختار و اهداف خود اشتهای ریسک متفاوتی دارند. میزان اشتهای  احتمال خطر براساس ریسک های مختلف، متفاوت بوده و طی زمان […]

اشتهای ریسک Read More »