حاکمیت، ریسک و تطبیق

حاکمیت، ریسک و تطبیق (GRC) رویکردی یکپارچه برای تضمین تحقق اهداف سازمان، رویارویی موثر با عدم قطعیت ها و کاهش ریسک های سازمان است.

حاکمیت، ریسک و تطبیق Read More »