تحمل ریسک و تفاوت آن با اشتهای ریسک

در ادبیات مدیریت ریسک، اشتهای ریسک (Risk Appetite) به عنوان یکی از واژگان کلیدی متداول می باشد. سازمان اشتهای ریسک را تعریف نموده، آنرا در بیانیه اشتهای ریسک مستند کرده و در مورد آن با ذینفعان و مخاطبان مختلف گفتگو می کند تا درک مشخص و مشترکی در خصوص اشتهای ریسک در سازمان شکل گیرد. […]

تحمل ریسک و تفاوت آن با اشتهای ریسک Read More »