چارچوب منشور کمیته ریسک

منشور کمیته ریسک سندی است که براساس آن اهداف، ساختار و برنامه کاری کمیته ریسک سازمان تنظیم و تبیین می شود. این سند در ابتدای تشکیل کمیته ریسک تهیه شده و حسب نیاز به روزرسانی می گردد. با رجوع به این سند ذینفعان با اهداف و ماموریت های کمیته ریسک آشنا می شوند. همچنین اعضای […]

چارچوب منشور کمیته ریسک Read More »