حسابرسی فناوری اطلاعات

اصول مدیریت ریسک در استاندارد ISO 31000

استاندارد ISO 31000 توسط سازمان بین المللی استاندارد و با هدف استقرار نظام مدیریت ریسک در سازمان ارائه شده است. این استاندارد مشتمل بر بخش های مختلفی از جمله تعاریف، اصول مدیریت ریسک ، چارچوب مدیریت ریسک و...

کنترل های کلیدی امنیت اطلاعات، کنترل دسترسی های بیسیم

موسسه CIS به عنوان یک نهاد غیر انتفاعی در حوزه امنیت اطلاعات مجموعه ای از کنترل های کلیدی امنیت اطلاعات را انتشار نموده است. کنترل دسترسی های بیسیم پانزدهمین کنترل از این مجموعه است که در ادامه توصیف می گردد...

آینده حرفه ای خود را هم اکنون بسازید...

دوره های آموزشی

کارگاه آموزشی مدیریت ریسک

معرفی دوره براساس تعریف فرآیند حسابرسی داخلی، یکی از وظایف حسابرسان داخلی ارزیابی اثربخشی و کارایی فرآیند مدیریت ریسک در سازمان است. براین اساس ضروری است تا حسابرسان داخلی با مفاهیم مدیریت ریسک آشنا شده و بتوانند ویژگی...

کارگاه آموزشی تحلیل داده در حسابرسی مبتنی بر نرم افزارهای Excel و Access

    معرفی دوره حسابرسان برای انجام وظایف خود نیازمند دسترسی به اطلاعات و گردآوری و تحلیل شواهد هستند. در گذشته حسابرسان برای بررسی شواهد از روش های نمونه گیری استفاده می کردند. این روش ها گرچه براصول علم آمار...

آخرین مطالب