حسابرسی فناوری اطلاعات

تفاوت راهبری فناوري اطلاعات و مديريت فناوري اطلاعات

راهبری فناوري اطلاعات يا حاكميت فناوري اطلاعات (IT Governance) موضوعي است كه هم راستا با موضوعات راهبري شركتي به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در عمل براي بسياري از افراد تفاوت بين راهبری فناوري اطلاعات و...

استاندارد ISO20000 چارچوب برای تعریف و ارزیابی فرآیندهای فناوری اطلاعات

استاندارد ISO20000 چارچوبي براي استقرار نظام مديريت خدمات فناوري اطلاعات ارائه مي‌كند. اين استاندارد براساس چرخه PDCA تعريف شده است. ماموريت اين چرخه بهبود مستمر خدمات فناوري اطلاعات بوده و طي چهار مرحله به...

داشبورد سازمانی ابزاری برای حسابرسی مستمر عملیاتی

یکی از رویکردهای مطرح در حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مبتنی بر شاخص های کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) است. در این رویکرد حسابرسان، مجموعه ای از شاخص های کلیدی عملکرد  را تعریف نموده و مورد ارزیابی قرار...

آینده حرفه ای خود را هم اکنون بسازید...

دوره های آموزشی

کارگاه آموزشی مدیریت ریسک

معرفی دوره براساس تعریف فرآیند حسابرسی داخلی، یکی از وظایف حسابرسان داخلی ارزیابی اثربخشی و کارایی فرآیند مدیریت ریسک در سازمان است. براین اساس ضروری است تا حسابرسان داخلی با مفاهیم مدیریت ریسک آشنا شده و بتوانند ویژگی...

کارگاه آموزشی تحلیل داده در حسابرسی مبتنی بر نرم افزارهای Excel و Access

    معرفی دوره حسابرسان برای انجام وظایف خود نیازمند دسترسی به اطلاعات و گردآوری و تحلیل شواهد هستند. در گذشته حسابرسان برای بررسی شواهد از روش های نمونه گیری استفاده می کردند. این روش ها گرچه براصول علم آمار...

آخرین مطالب