حسابرسی فناوری اطلاعات

کاربرگ ارزیابی واحد حسابرسی داخلی براساس استانداردهای IPPF

انجمن بین المللی حسابرسان داخلی (IIA) مجموعه ای از استانداردها را به عنوان رهنمودهای مرجع برای حسابرسان داخلی (IPPF) ارائه کرده است. این استانداردها مبنایی برای شکل گیری واحد حسابرسی داخلی در سازمان ها و انجام...

کنترل های مدیریت و کنترل دسترسی تجهیزات زیرساختی

لازمه ايمن‌نمودن زيرساخت، ايجاد امنيت در فرآيند مديريت و دسترسي به تجهيزات مي‌باشد. در صورتي كه روش دسترسي به تجهيزات زيرساختي كشف شود، روش مديريت و كنترل آنها نيز كشف خواهد شد. لذا حياتي است تا تمهيدات لازم...

کاربرگ ارزیابی ریسک تقلب حقوق و دستمزد

انجمن بازرسان خبره تقلب آمریکا مجموعه ای از ریسک های تقلب را در حوزه های مختلف شناسایی کرده و به ازای هر حوزه کاربرگ های ارزیابی ریسک تقلب را پیشنهاد کرده اند. در حوزه حقوق و دستمزد ریسک های سه گانه کارکنان...

آینده حرفه ای خود را هم اکنون بسازید...

دوره های آموزشی

کارگاه آموزشی مدیریت ریسک

معرفی دوره براساس تعریف فرآیند حسابرسی داخلی، یکی از وظایف حسابرسان داخلی ارزیابی اثربخشی و کارایی فرآیند مدیریت ریسک در سازمان است. براین اساس ضروری است تا حسابرسان داخلی با مفاهیم مدیریت ریسک آشنا شده و بتوانند ویژگی...

کارگاه آموزشی تحلیل داده در حسابرسی مبتنی بر نرم افزارهای Excel و Access

    معرفی دوره حسابرسان برای انجام وظایف خود نیازمند دسترسی به اطلاعات و گردآوری و تحلیل شواهد هستند. در گذشته حسابرسان برای بررسی شواهد از روش های نمونه گیری استفاده می کردند. این روش ها گرچه براصول علم آمار...

آخرین مطالب