حسابرسی فناوری اطلاعات

کاربرگ ارزیابی ریسک تقلب حقوق و دستمزد

انجمن بازرسان خبره تقلب آمریکا مجموعه ای از ریسک های تقلب را در حوزه های مختلف شناسایی کرده و به ازای هر حوزه کاربرگ های ارزیابی ریسک تقلب را پیشنهاد کرده اند. در حوزه حقوق و دستمزد ریسک های سه گانه کارکنان...

الزامات به کارگیری هوش مصنوعی در حسابرسی داخلی

تصور کنید که حسابرسان داخلی به جای اینکه روزانه چند صد صفحه از پرونده های کاغذی را بررسی کنند، این اطلاعات به صورت خودکار به متن تبدیل شده و تجزیه و تحلیل شود. همچنین با اطلاعات ثبت شده در سیستم های مالی...

محیط حسابرسی داخلی (Audit Universe) مبنایی برای برنامه ریزی حسابرسی داخلی

یک محیط حسابرسی (Audit Universe) شامل چندین موجودیت نسبتا مستقل است که بسته به مقیاس و پیچیدگی سازمان، تعداد اجزای آن متغیر باشند. این موجودیت­ ها غالباً مطابق واحد کسب و کار، خط تولید یا خدمات، شخص حقوقی ،...

آینده حرفه ای خود را هم اکنون بسازید...

دوره های آموزشی

کارگاه آموزشی مدیریت ریسک

معرفی دوره براساس تعریف فرآیند حسابرسی داخلی، یکی از وظایف حسابرسان داخلی ارزیابی اثربخشی و کارایی فرآیند مدیریت ریسک در سازمان است. براین اساس ضروری است تا حسابرسان داخلی با مفاهیم مدیریت ریسک آشنا شده و بتوانند ویژگی...

کارگاه آموزشی تحلیل داده در حسابرسی مبتنی بر نرم افزارهای Excel و Access

    معرفی دوره حسابرسان برای انجام وظایف خود نیازمند دسترسی به اطلاعات و گردآوری و تحلیل شواهد هستند. در گذشته حسابرسان برای بررسی شواهد از روش های نمونه گیری استفاده می کردند. این روش ها گرچه براصول علم آمار...

آخرین مطالب