حسابرسی فناوری اطلاعات

چک لیست ارزیابی حاکمیت شرکتی توسط حسابرس داخلی

ارزیابی حاکمیت شرکتی یکی از وظایف حسابرسان داخلی است. براساس استاندارد IPPF حسابرسان داخلی موظف به ارزیابی حاکمیت شرکتی هستند. در ادامه اهداف کنترلی اصلی، ریسک ها و کنترل های مرتبط با هر ریسک در خصوص حاکمیت...

چک لیست ارزیابی مدیریت ریسک سازمان

ریسک های کسب و کار آیا سازمان قادر به شناسایی ریسک های بین المللی در مورد کسب و کار خود ناشی از تغییر شرایط بازار بین المللی و تغییر اقتصادی است؟ آیا سازمان قادر است تمام ریسک های مهم زیست محیطی مربوط به کسب و...

تقلب موجودی کالا

  وقتی به تقلب موجودی کالا فکر می کنیم، اغلب اين ايده به ذهن مي رسد که یک دستیار فروش کالايي را از انبار فروشگاه دزدي كند یا کارمندی كالا را از انبار  سرقت كند. اگرچه اینها اشکال متداول سرقت است، اما...

آخرین مطالب