ریسک محرمانگی، خطر افشای غیر مجاز اطلاعات

محرمانگی به معنای محافظت از داده های سازمان در مقابل دسترسی های غیر مجاز است. ریسک محرمانگی نیز خطر دسترسی غیرمجاز به داده های سازمان است. داده های سازمان به مثابه بخش مهمی از دارایی های غیرملموس آن به شمار می روند از این رو محافظت از آنها در مقابل با ریسک محرمانگی ضروری است. […]

ریسک محرمانگی، خطر افشای غیر مجاز اطلاعات Read More »