حسابرسی فناوری اطلاعات

کارگاه آموزشی مدیریت ریسک

معرفی دوره

براساس تعریف فرآیند حسابرسی داخلی، یکی از وظایف حسابرسان داخلی ارزیابی اثربخشی و کارایی فرآیند مدیریت ریسک در سازمان است. براین اساس ضروری است تا حسابرسان داخلی با مفاهیم مدیریت ریسک آشنا شده و بتوانند ویژگی های یک نظام مدیریت ریسک مطلوب را در سازمان درک کنند. چنین شناختی پیش نیاز کلیدی برای انجام ماموریت شان در حوزه ارزیابی اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک در سازمان است. علاوه بر این ترویج رویکردهای حسابرسی مبتنی برریسک طی سال های گذشته نیز، اهمیت کسب دانش و مهارت های تحلیل ریسک توسط حسابرسان داخلی را دوچندان نموده است.

دوره آموزشی حاضر با هدف ارتقای دانش و مهارت های تحلیل و مدیریت ریسک حسابرسان داخلی تعریف شده است. البته این دوره آموزشی می تواند مورد استفاده سایر کارشناسان مرتبط از جمله مدیران و کارشناسان مدیریت ریسک، تحلیل استراتژیک و برنامه ریزی نیز قرار گیرد. این دوره آموزشی به صورت عملی طراحی شده تا انتقال مفاهیم طی تجربه در محیط کارگاهی برای دانش پذیران میسر گردد. همچنین در طراحی دوره جدیدترین مبانی مدیریت ریسک از راهنماها و انتشارات انجمن بین المللی حسابرسان داخلی و کوزو مورد بهره برداری قرار گرفته است.

عناوین دوره

معرفی چارچوب های کلیدی مدیریت ریسک سازمان

چارچوب کوزو برای مدیریت ریسک سازمان (2011)
چارچوب کوزو برای مدیریت ریسک سازمان (2017)
استاندارد ISO 31000

معرفی چارچوب کوزو برای مدیریت ریسک سازمان

محیط داخلی
تعیین اهداف
شناسایی رویدادها
ارزیابی ریسک
فعالیت های کنترلی
ارتباطات و اطلاعات
فعالیت های نظارتی

مروری بر چارچوب جدید کوزو برای مدیریت ریسک نسخه 2017

راهبری و فرهنگ
استراتژی و تعیین اهداف
عملکرد
مرور و به روزرسانی
اطلاعات، ارتباطات و گزارشگری

مفاهیم کلیدی مدیریت ریسک سازمان

اشتهای ریسک
طبقه بندی انواع ریسک
سطح بلوغ مدیریت ریسک
فرهنگ ریسک
ارتباط بین راهبری، ریسک و کنترل

تکنیک ها و ابزارهای شناسایی ریسک

تکنیک دلفی
طوفان فکری
تکنیک استخوان ماهی
تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید
تکنیک FMEA
 ساختار  شکست ریسک
مطالعه تطبیقی ریسک

تکنیک ها و ابزارهای تحلیل ریسک

تحلیل تاثیر و احتمال ریسک
طبقه بندی ریسک
ارزش انتظاری
درخت تصمیم گیری
تحلیل فوریت
 درخت رویدادها
نقشه ریسک

راهکارهای واکنش ریسک

اجتناب
کاهش با استفاده از فعالیت های کنترلی
اشتراک
پذیرش

تکنیک ها و ابزارهای پایش ریسک

شاخص های پایش ریسک
جلسه مرور ریسک
حسابرسی ریسک

حسابرسی فرآیند مدیریت ریسک

نقش حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک سازمان
ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک
ارزیابی نقش ها و مسئولیت های مدیریت ریسک

نظر دهید