حسابرسی عملیاتی

داشبورد سازمانی ابزاری برای حسابرسی مستمر عملیاتی

یکی از رویکردهای مطرح در حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مبتنی بر شاخص های کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) است. در این رویکرد حسابرسان، مجموعه ای از شاخص های کلیدی عملکرد  را تعریف نموده و مورد ارزیابی قرار می دهند تا براین اساس بتوانند کارایی و اثر بخشی عملیات سازمان را ارزیابی کنند. یکی از رویکردهایی که […]

داشبورد سازمانی ابزاری برای حسابرسی مستمر عملیاتی Read More »

بررسی چرخه خريد از دیدگاه حسابرسی عملیاتی

حسابرسی عملیاتی به بررسی عملیات سازمان از ابعاد کارایی، اثر بخشی و صرفه اقتصادی می پردازد. یکی از مراحل نخستین در فرآیند حسابرسی عملیاتی شناسایی چرخه ها و فرآیندهای عملیاتی است. در ادامه چرخه خرید به عنوان یکی از مهمترین چرخه های سازمان توصیف شده است.   ايجاد سفارش خريد طي اين فرايند نيازمندي ارائه

بررسی چرخه خريد از دیدگاه حسابرسی عملیاتی Read More »

مروری بر ابعاد حسابرسی عملیاتی

انجمن بین المللی حسابرسان داخلی، حسابرسی عملیاتی را فرآیند سیستماتیک ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان را که تحت کنترل مدیریت است، تعریف نموده است. همچنین گزارش ارزیابی ها باید به اشخاص مناسب و مرتبط ارائه شده و پیشنهادهای بهبود نیز به همراه گزارش ارزیابی مطرح گردد. براین اساس مهمترین اهداف حسابرسی عملیاتی

مروری بر ابعاد حسابرسی عملیاتی Read More »

شناسایی فرآیندها در حسابرسی عملیاتی

يك فرآيند از مجموعه‌اي از فعاليت‌ها تشكيل مي‌شود كه با همكاري محيطي سازماني و محيطي تكنيكي انجام مي‌شوند. اين فعاليت‌ها با يكديگر يك هدف كسب و كار را مشخص مي‌كنند. هر فرآيند كسب و كار توسط سازماني منفرد وضع مي‌شود ولي ممكن است با فرآيندهاي كسب و كار انجام شده توسط ساير شركت‌ها تعامل داشته

شناسایی فرآیندها در حسابرسی عملیاتی Read More »

Scroll to Top