حسابرسی فناوری اطلاعات

داشبورد سازمانی ابزاری برای حسابرسی مستمر عملیاتی

یکی از رویکردهای مطرح در حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مبتنی بر شاخص های کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) است. در این رویکرد حسابرسان، مجموعه ای از شاخص های کلیدی عملکرد  را تعریف نموده و مورد ارزیابی قرار می دهند تا...

مروری بر ابعاد حسابرسی عملیاتی

انجمن بین المللی حسابرسان داخلی، حسابرسی عملیاتی را فرآیند سیستماتیک ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان را که تحت کنترل مدیریت است، تعریف نموده است. همچنین گزارش ارزیابی ها باید به اشخاص مناسب و مرتبط...

شناسایی فرآیندها در حسابرسی عملیاتی

يك فرآيند از مجموعه‌اي از فعاليت‌ها تشكيل مي‌شود كه با همكاري محيطي سازماني و محيطي تكنيكي انجام مي‌شوند. اين فعاليت‌ها با يكديگر يك هدف كسب و كار را مشخص مي‌كنند. هر فرآيند كسب و كار توسط سازماني منفرد وضع مي‌شود ولي...