حسابرسی فناوری اطلاعات

دسته‌بندی -حسابرسی مبتنی بر فناوری

تحلیل شبکه ، تکنیکی برای شناسایی و کشف تقلب

یکی از وظایف حسابرسان داخلی، حسابرسی تقلب است. حسابرسان داخلی ریسک های تقلب را شناسایی نموده و  از اثربخشی کنترل های داخلی در پیشگیری از بروز ریسک های تقلب یا کاهش تاثیرات آنها اطمینان حاصل کنند. همچنین حسابرسان داخلی...

مرور یک تجربه، ارزیابی مستمر ریسک ها در صنعت نفت و گاز

پیچیدگی علمیات سازمان ها و ضرورت اطمینان بخشی مستمر در خصوص اثربخشی کنترل های داخلی باعث شده است تا روش های سنتی حسابرسی داخلی دیگر پاسخگوی نیازمندی های مدیران ارشد و هیات مدیره نباشد. ریسک ها به سرعت در حال تغییر هستند...

فرآیندکاوی ، تکنیکی برای حسابرسی مستمر

فرآیندکاوی یک حوزه بین رشته ای است که علم مدیریت فرآیندهای کسب و کار را با تکنیک های تحلیل داده پیوند داده است. در تکنیک های متداول تحلیل داده تمرکز بر روی داده ها و الگوهای پنهان آنها است. داده کاوی چندان به فرآیندهای...