چک لیست های حسابرسی

کاربرگ ارزیابی واحد حسابرسی داخلی براساس استانداردهای IPPF

کاربرگ ارزیابی واحد حسابرسی داخلی براساس استانداردهای IPPF

انجمن بین المللی حسابرسان داخلی (IIA) مجموعه ای از استانداردها را به عنوان رهنمودهای مرجع برای حسابرسان داخلی (IPPF) ارائه کرده است. این استانداردها مبنایی برای شکل گیری واحد حسابرسی داخلی در سازمان ها و انجام ماموریت های این واحد است. در ادامه معیارهای ارزیابی واحد حسابرسی داخلی براساس استانداردهای مذکور بیان شده است. استانداردهای […]

کاربرگ ارزیابی واحد حسابرسی داخلی براساس استانداردهای IPPF Read More »

کاربرگ ارزیابی ریسک تقلب حقوق و دستمزد

کاربرگ ارزیابی ریسک تقلب حقوق و دستمزد

کاربرگ ارزیابی ریسک تقلب حقوق و دستمزد انجمن بازرسان خبره تقلب آمریکا مجموعه ای از ریسک های تقلب را در حوزه های مختلف شناسایی کرده و به ازای هر حوزه کاربرگ های ارزیابی ریسک تقلب را پیشنهاد کرده اند. در حوزه حقوق و دستمزد ریسک های سه گانه کارکنان شبح، پرداخت بیش از مقدار واقعی

کاربرگ ارزیابی ریسک تقلب حقوق و دستمزد Read More »

چک لیست ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک سازمان

چک لیست ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک سازمان

چک لیست ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک سازمان یکی از وظایف حسابرسان داخلی ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک سازمان به صورت حداقل سالانه است تا از کارایی و اثربخشی این فرآیند اطمینان حاصل شود. چک لیست های مدیریت ریسک سازمان •در برنامه مدیریت ریسک، تعهد کافی از مدیریت سازمان برای تامین منابع مورد نیاز برای اجرای مدیریت

چک لیست ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک سازمان Read More »

چک لیست ارزیابی حاکمیت شرکتی توسط حسابرس داخلی

چک لیست ارزیابی حاکمیت شرکتی توسط حسابرس داخلی

ارزیابی حاکمیت شرکتی یکی از وظایف حسابرسان داخلی است. براساس استاندارد IPPF حسابرسان داخلی موظف به ارزیابی حاکمیت شرکتی هستند. در ادامه اهداف کنترلی اصلی، ریسک ها و کنترل های مرتبط با هر ریسک در خصوص حاکمیت شرکتی ارائه شده است.   هدف کنترلی: انجام وظایف و مسئولیت های هیات مدیره به طور کامل، دقیق

چک لیست ارزیابی حاکمیت شرکتی توسط حسابرس داخلی Read More »

چک لیست ارزیابی مدیریت ریسک سازمان

چک لیست ارزیابی مدیریت ریسک سازمان

چک لیست ارزیابی مدیریت ریسک سازمان در این مقاله میخواهیم چک لیست ارزیابی مدیریت ریسک سازمان را با هم بررسی کنیم. پس اگر شما هم به دنبال این چک لیست ها میگردید با ما تا آحر این مقاله همراه باشید. ریسک های کسب و کار آیا سازمان قادر به شناسایی ریسک های بین المللی در

چک لیست ارزیابی مدیریت ریسک سازمان Read More »

چک لیست ارزیابی کنترل های داخلی برای رویارویی با ریسک تقلب

شواهد و آمارها نشان دهنده افزایش ریسک تقلب برای سازمان های مختلف است. سالانه سازمان ها بواسطه بروز انواع تقلب خسارت های جدی را تجربه می کنند. تراکنش های الکترونیکی و افزایش تعداد تراکنش های مالی سازمان ها فرصت تقلب را افزایش داده است. از سوی دیگر طرح ها و الگوهای تقلب نیز در حال

چک لیست ارزیابی کنترل های داخلی برای رویارویی با ریسک تقلب Read More »

چک لیست کنترل های کلیدی فناوری اطلاعات براساس FISCAM

FISCAM چارچوبی است که توسط دولت آمریکا برای حسابرسی سیستم های اطلاعاتی ارائه شده است. این چارچوب، ابعاد، معیارها، متدولوژی و چک لیست های مشخصی را برای ارزیابی اثربخشی کنترل های حاکم بر سیستم های اطلاعاتی ارائه می کند. مخاطبان اصلی این چارچوب سازمان های حکومتی و دولتی آمریکا هستند. در این چارچوب 5 حوزه

چک لیست کنترل های کلیدی فناوری اطلاعات براساس FISCAM Read More »

چک لیست ارزیابی نظام مدیریت ریسک براساس استاندارد ISO 31000

نظام مدیریت ریسک سازمان باید به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد. یکی از ماموریت های کلیدی حسابرسان داخلی، ارزیابی این نظام است. در این ارزیابی ها ابعادی از نظام مدیریت ریسک از جمله معماری ریسک، استراتژی ریسک و پروتکل های ریسک مورد بررسی قرار می گیرند.   معماری ریسک بیانیه ای تدوین شده است

چک لیست ارزیابی نظام مدیریت ریسک براساس استاندارد ISO 31000 Read More »

چک لیست سند منشور حسابرسی داخلی

استانداردهاي 1000 و 1010 از مجموعه الزامات حسابرسي داخلي كه توسط انجمن بين المللي حسابرسان داخلي ارائه شده است، مجموعه اي از مشخصات را براي سند منشور حسابرسي داخلي تعيين نموده است. تهيه اين سند براي واحدهاي حسابرسي داخلي ضروري است. سند منشور حسابرسي داخلي تعيين كننده اهداف، مقاصد و جايگاه واحد حسابرسي داخلي در

چک لیست سند منشور حسابرسی داخلی Read More »

چک لیست ارزیابی حاکمیت شرکتی

  پاسخگویی قانونی آیا هیات مدیره ساز و کارهای موثری را برای حصول اطمینان از تطبیق با تمامی مقررات و قوانین و سایر الزامات مرتبط ایجاد نموده است؟   پاسخگویی در خصوص منابع مالی عمومی آیا هیات مدیره ساز و کارهای لازم را برای حصول اطمینان از موارد ذیل در خصوص منابع مالی عمومی به

چک لیست ارزیابی حاکمیت شرکتی Read More »

Scroll to Top