حسابرسی فناوری اطلاعات

دسته‌بندی -چک لیست های حسابرسی

چک لیست ارزیابی کنترل های داخلی برای رویارویی با ریسک تقلب

شواهد و آمارها نشان دهنده افزایش ریسک تقلب برای سازمان های مختلف است. سالانه سازمان ها بواسطه بروز انواع تقلب خسارت های جدی را تجربه می کنند. تراکنش های الکترونیکی و افزایش تعداد تراکنش های مالی سازمان ها فرصت تقلب را...

چک لیست ارزیابی نظام مدیریت ریسک براساس استاندارد ISO 31000

نظام مدیریت ریسک سازمان باید به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد. یکی از ماموریت های کلیدی حسابرسان داخلی، ارزیابی این نظام است. در این ارزیابی ها ابعادی از نظام مدیریت ریسک از جمله معماری ریسک، استراتژی ریسک و پروتکل...

چک لیست سند منشور حسابرسی داخلی

استانداردهاي 1000 و 1010 از مجموعه الزامات حسابرسي داخلي كه توسط انجمن بين المللي حسابرسان داخلي ارائه شده است، مجموعه اي از مشخصات را براي سند منشور حسابرسي داخلي تعيين نموده است. تهيه اين سند براي واحدهاي حسابرسي...