حاکمیت سازمانی

چک لیست ارزیابی حاکمیت شرکتی توسط حسابرس داخلی

چک لیست ارزیابی حاکمیت شرکتی توسط حسابرس داخلی

ارزیابی حاکمیت شرکتی یکی از وظایف حسابرسان داخلی است. براساس استاندارد IPPF حسابرسان داخلی موظف به ارزیابی حاکمیت شرکتی هستند. در ادامه اهداف کنترلی اصلی، ریسک ها و کنترل های مرتبط با هر ریسک در خصوص حاکمیت شرکتی ارائه شده است.   هدف کنترلی: انجام وظایف و مسئولیت های هیات مدیره به طور کامل، دقیق […]

چک لیست ارزیابی حاکمیت شرکتی توسط حسابرس داخلی Read More »

مدل سه خط دفاعی در نظام حاکمیت سازمانی

حسابرسان داخلی نقش کلیدی در ساختار نظام حاکمیت شرکتی در راستای تضمین مدیریت موثر ریسک بر عهده دارند. لیکن تنها رکن دفاعی سازمان در مقابله با ریسک ها نیستند. حسابرسان داخلی در آرایشی چند لایه دارای نقش مشخصی در این نظام هستند. این آرایش تحت عنوان مدل سه خط دفاعی شناخته می شود. هیات مدیره

مدل سه خط دفاعی در نظام حاکمیت سازمانی Read More »

اصول چارچوب کنترل های داخلی COSO

محتوای چارچوب COSO برای کنترل های داخلی در قالب یک ساختار سلسله مراتبی سازماندهی شده است. در این ساختار مجموعه ای از مولفه ها، اصول و نقاط تمرکز تعریف شده است. به عبارت دیگر 5 مولفه اصلی در مدل تعریف شده که به ازای هر مولفه چندین اصل و به ازای هر اصل چند نقطه

اصول چارچوب کنترل های داخلی COSO Read More »

چک لیست سند منشور حسابرسی داخلی

استانداردهاي 1000 و 1010 از مجموعه الزامات حسابرسي داخلي كه توسط انجمن بين المللي حسابرسان داخلي ارائه شده است، مجموعه اي از مشخصات را براي سند منشور حسابرسي داخلي تعيين نموده است. تهيه اين سند براي واحدهاي حسابرسي داخلي ضروري است. سند منشور حسابرسي داخلي تعيين كننده اهداف، مقاصد و جايگاه واحد حسابرسي داخلي در

چک لیست سند منشور حسابرسی داخلی Read More »

مروری بر چارچوب کنترل های داخلی COSO

در سال 1985 به عنوان یک نهاد غیردولتی عمومی شکل گرفت. هدف اصلی این نهاد مشاوره و راهنمایی به کمیسیون ملی گزارشگری متقلبانه مالی و سایر سازمان های دولتی و خصوصی برای رویارویی با تقلب ها در گزارشگری مالی بوده است. این نهاد در واقع مجمعی از چند انجمن حسابداران آمریکا، انستیتوی آمریکایی حسابداران رسمی،

مروری بر چارچوب کنترل های داخلی COSO Read More »

چک لیست ارزیابی حاکمیت شرکتی

  پاسخگویی قانونی آیا هیات مدیره ساز و کارهای موثری را برای حصول اطمینان از تطبیق با تمامی مقررات و قوانین و سایر الزامات مرتبط ایجاد نموده است؟   پاسخگویی در خصوص منابع مالی عمومی آیا هیات مدیره ساز و کارهای لازم را برای حصول اطمینان از موارد ذیل در خصوص منابع مالی عمومی به

چک لیست ارزیابی حاکمیت شرکتی Read More »

Scroll to Top