حسابرسی فناوری اطلاعات

دسته‌بندی -حاکمیت فناوری اطلاعات

تغییرات کوبیت 2019 نسبت به کوبیت 5

یکی از رویکردهای اصلی در تغییرات کوبیت 2019 نسبت به کوبیت 5 ساده سازی چارچوب برای درک بهتر آن، تبیین دقیق تر مفاهیم، تبیین ارکان نظام حاکمیت فناوری اطلاعات و ارائه راهنمایی برای طراحی و استقرار نظام حاکمیت فناوری...

تفاوت راهبری فناوري اطلاعات و مديريت فناوري اطلاعات

راهبری فناوري اطلاعات يا حاكميت فناوري اطلاعات (IT Governance) موضوعي است كه هم راستا با موضوعات راهبري شركتي به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در عمل براي بسياري از افراد تفاوت بين راهبری فناوري اطلاعات و مديريت فناوري...

استاندارد ISO20000 چارچوب برای تعریف و ارزیابی فرآیندهای فناوری اطلاعات

استاندارد ISO20000 چارچوبي براي استقرار نظام مديريت خدمات فناوري اطلاعات ارائه مي‌كند. اين استاندارد براساس چرخه PDCA تعريف شده است. ماموريت اين چرخه بهبود مستمر خدمات فناوري اطلاعات بوده و طي چهار مرحله به شرح ذيل است:...