حسابرسی فناوری اطلاعات

دسته‌بندی -حاکمیت فناوری اطلاعات

اجزای نظام حاکمیت فناوری اطلاعات براساس COBIT 2019

COBIT چارچوبی برای مدیریت اطلاعات و فناوری است که محدوده تحت پوشش آن کل سازمان است. حاکمیت فناوری و اطلاعات یعنی تمام فناوری  و سیستم های اطلاعاتی که سازمان برای دستیابی به اهداف خود طراحی و پیاده سازی نموده است به...

تفاوت راهبری فناوري اطلاعات و مديريت فناوري اطلاعات

راهبری فناوري اطلاعات يا حاكميت فناوري اطلاعات (IT Governance) موضوعي است كه هم راستا با موضوعات راهبري شركتي به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در عمل براي بسياري از افراد تفاوت بين راهبری فناوري اطلاعات و مديريت فناوري...