حسابرسی فناوری اطلاعات

دسته‌بندی -حاکمیت فناوری اطلاعات

همراستایی اهداف فناوری اطلاعات و اهداف سازمان در کوبیت 2019

کوبیت 2019 شامل 40 اهداف حاکمیتی و مدیریتی است که در پنج حوزه تنظیم شده است: حوزه حاکمیتی (راهبری) ارزیابی، هدایت و نظارت (Evaluate, Direct and Monitor (EDM))   حوزه های مدیریتی همراستایی، برنامه ریزی و سازماندهی...

تغییرات کوبیت 2019 نسبت به کوبیت 5

یکی از رویکردهای اصلی در تغییرات کوبیت 2019 نسبت به کوبیت 5 ساده سازی چارچوب برای درک بهتر آن، تبیین دقیق تر مفاهیم، تبیین ارکان نظام حاکمیت فناوری اطلاعات و ارائه راهنمایی برای طراحی و استقرار نظام حاکمیت فناوری...

معرفی مستندات چارچوب کوبیت 2019 (COBIT 2019)

پس از ارائه چندین نسخه از چارچوب  COBIT در سال 2019 میلادی ISACA چارچوب COBIT 2019 را عرضه نمود. با مرور سیر تحول چارچوب COBIT از سال 1995 میلادی تاکنون مشخص می شود که هر نسخه از این چارچوب نسبت به نسخه های قبلی محدوده...