اصول چارچوب کنترل های داخلی COSO

محتوای چارچوب COSO برای کنترل های داخلی در قالب یک ساختار سلسله مراتبی سازماندهی شده است. در این ساختار مجموعه ای از مولفه ها، اصول و نقاط تمرکز تعریف شده است. به عبارت دیگر 5 مولفه اصلی در مدل تعریف شده که به ازای هر مولفه چندین اصل و به ازای هر اصل چند نقطه […]

اصول چارچوب کنترل های داخلی COSO Read More »