حسابرسی فناوری اطلاعات

هیچ منفعتی بدون ریسک نیست

در ادبیات مدیریت ریسک سازمان فرصت ها و ریسک ها دو موجودیت مخالف یکدیگر هستند. لیکن ذکر این نکته ضروری است که هیچ فرصتی بدون ریسک نبوده و حتی عدم توجه به فرصت ها نیز ریسک هایی در آینده متوجه سازمان خواهد نمود.

در تحقیقی با مرور وضعیت ریسک در فضای عمومی کسب و کارها، اذعان نموده است که هیچ منفعتی بدون ریسک نیست. براین اساس ریسک ها به سه دسته کلی ذیل قابل تقسیم هستند:

– ریسک های استراتژیک: این گروه از ریسک به دلیل منافعی که می توانند به همراه داشته باشند باید پذیرفته شوند.

– ریسک های قابل اجتناب: ریسک هایی که باید از آنها اجتناب شده یا تاثیرات نامطلوب آنها کاهش یابد.

– ریسک های بیرونی: ریسک هایی که قابل کنترل نبوده و ممکن است تاثیرات نامطلوب یا مثبت به همراه داشته باشند.

نظر دهید