چک لیست ارزیابی حاکمیت شرکتی

 

پاسخگویی قانونی

 1. آیا هیات مدیره ساز و کارهای موثری را برای حصول اطمینان از تطبیق با تمامی مقررات و قوانین و سایر الزامات مرتبط ایجاد نموده است؟

 

پاسخگویی در خصوص منابع مالی عمومی

 1. آیا هیات مدیره ساز و کارهای لازم را برای حصول اطمینان از موارد ذیل در خصوص منابع مالی عمومی به کار گرفته است:
  • حفاظت مناسب
  • بهره برداری به صورت اقتصادی به صورت کارا و اثربخش
  • بهره برداری مطابق با مقررات و الزامات تعیین شده توسط نهادهای متولی نظارت بر بهره برداری از منابع عمومی

 

ارتباطات با ذینفعان

 1. آیا هیات مدیره موارد ذیل را برقرار نموده است:
  • کانال های ارتباطی شفاف با ذینفعان
  • فرآیندهای مناسب برای اطمینان از از عملکرد مطلوب این کانال ها در عمل

 

 1. آیا هیات مدیره تعهد شفاف برای باز بودن در تمامی فعالیت ها را دنبال می کند؟
 2. آیا هیات مدیره فرآیند دیدار با هیات مدیره را به صورت عمومی منتشر نموده است؟
 3. آیا نام اعضای هیات مدیره به همراه مسئولیت های آنها در اختیار عموم قرار گرفته است؟

 

نقش ها و مسئولیت ها

 1. آیا مسئولیت ها در هیات مدیره به روشنی تعریف شده است؟
 2. آیا هیات مدیره:
  • به صورت منظم جلسات خود را برگزار می کند؟
  • کنترل موثر و کاملی را بر سازمان اعمال می دارد؟
  • بر مدیران ارشد نظارت می کند؟

 

 1. آیا هیات مدیره چارچوبی را برای کنترل استراتژیک ایجاد نموده است؟
 2. آیا چارچوب کنترل استراتژیک مواردی از جمله زمانبندی رسمی اتخاذ تصمیمات کلیدی را شامل می شود؟
 3. آیا هیات مدیره چارچوب کنترل استراتژیک را به روزرسانی می کند؟
 4. آیا هیات مدیره فرآیندهای رسمی و مستند شده ای را برای موارد زیر ایجاد نموده است:
  • توسعه، پیاده سازی و مرور سیاست ها
  • تصمیم گیری، نظارت، کنترل و گزارش دهی

 

 1. آیا هیات مدیره مقررات رسمی عملیاتی و مالی را برای راهبری کسب و کار تدوین نموده است؟
 2. آیا هیات مدیره ساز و کارهای مناسبی را برای حصول اطمینان از دسترسی به اطلاعات، توصیه ها و منابع مورد نیاز برای ایفای موثر نقش خود اتخاذ نموده است؟
 3. آیا نقش رییس هیات مدیره به صورت رسمی در مکاتبات تعریف شده است؟
 4. آیا اعضای غیر اجرایی هیات مدیره:
  • مستقل از مدیریت هستند؟
  • از هرگونه ارتباطی که قضاوت مستقل آنها در خصوص موضوعاتی مانند استراتژی، عملکرد، منابع و استانداردهای راهبری را خدشه دار می سازد، آزاد هستند؟

 

 1. آیا وظایف، مدت حضور و پاداش اعضای غیر اجرایی هیات مدیره تعریف شده است؟
 2. حاکمیت شرکتی یا راهبری شرکتی مجموعه ای از فرآیندها و ساز و کارهایی است که بوسیله آنها سازمان کنترل و هدایت می شوند.
 3. آیا مدیر ارشد اجرایی مسئولیت تمامی ابعاد مدیریتی سازمان را بر عهده دارد؟
 4. آیا وی در خصوص پیاده سازی سیاست های هیات مدیره به صورت کامل به هیات مدیره پاسخگو است؟
 5. آیا در هیات مدیره یکی از مدیران (به عنوان عضو هیات مدیره) برای ارائه مشاوره های مالی تعیین شده است؟
 6. آیا در هیات مدیره یکی از مدیران برای حصول اطمینان از پیاده سازی رویه های هیات مدیره و تطابق آنها با قوانین و مقررات و تجربیات برتر تخصیص یافته است؟
 7. آیا هیات مدیره کمیته ای کمیته خدمت را برای پیشنهاد پاداش مدیران ارشد تعیین نموده است؟

 

گزارشگری مالی و حسابرسی داخلی

 1. آیا هیات مدیره به صورت منظم گزارش سالانه بی طرفانه، تراز و قابل فهمی را منتشر می کند؟
 2. آیا هیات مدیره در گزارش سالانه خود عبارتی را برای تشریح مسئولیت خود در مقابل سازمان ارائه می کند؟
 3. آیا هیات مدیره در گزارش سالانه خود عبارتی را برای تاکید بر تطبیق با قوانین و مقررات و اصول آیین حرفه ای حاکمیت شرکتی ارائه می کند؟

 

کنترل های داخلی

 1. آیا هیات مدیره برای حصول از استقرار کنترل های داخلی اقدامی انجام می دهد؟
 2. آیا هیات مدیره برای حصول از عملکرد پیوسته و مستمر کنترل های داخلی اقدامی انجام می دهد؟
 3. آیا هیات مدیره در گزارش سالانه خود عبارتی را در خصوص اثربخشی نظام کنترل های داخلی در سازمان ارائه می کند؟
 4. آیا هیات مدیره اقدامی را برای حصول اطمینان از استقرار نظام مدیریت ریسک به عنوان بخشی از نظام کنترل های داخلی انجام می دهد؟
 5. آیا هیات مدیره اقدامی را برای حصول اطمینان از استقرار واحد حسابرسی داخلی به عنوان بخشی از نظام کنترل های داخلی انجام می دهد؟

 

کمیته حسابرسی

 1. آیا هیات مدیره، کمیته حسابرسی را با مسئولیت مرور مستقل کنترل های داخلی و فرآیند حسابرسی بیرونی راه اندازی نموده است؟

 

حسابرسان بیرونی

 1. آیا هیات مدیره اقدامی را برای حصول اطمینان از برقراری ارتباط بی طرفانه و حرفه ای با حسابرسان بیرونی انجام داده است؟

 

استانداردهای رفتاری

رهبری

 1. آیا هیات مدیره اقدامی را برای حصول اطمینان از تعهد اعضا به رهبری، بواسطه هدایت خودشان براساس استانداردهای برتر رفتار فردی انجام داده است ؟

 

اصول هدایت

 1. آیا هیات مدیره اصول حرفه ای هدایت را به صورت رسمی توسعه داده است تا راهنمایی برای تعریف استانداردهای رفتاری بوده و اعضای هیات مدیره و سایر کارکنان سازمان بدان پایبند باشند؟

36. آیا هیات مدیره ساز و کارهایی را اتخاذ نموده است که بواسطه آنها اطمینان حاصل نماید اعضای هیات مدیره و کارکنان سازمان تحت تاثیر تعصب، سوگیری و تضاد منافع قرار نگیرند؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top