کنترل های پیشگیرانه

کنترل های سیستم های اطلاعاتی، کنترل مشخصات داده ها

هریک از داده هایی که در سیستم های اطلاعاتی ذخیره می شوند، دارای مشخصاتی (Attribute) هستند. در این کنترل مشخصات داده ها به نحوی تعریف می شود تا از ورود داده های مغایر با این مشخصات جلوگیری شود. نوع داده، حداقل و حداکثر طول تعیین شده برای داده، الزامی یا اختیاری بودن داده، مرجع داده […]

کنترل های سیستم های اطلاعاتی، کنترل مشخصات داده ها Read More »

کنترل های سیستم های اطلاعاتی، کدهای اختصاری

کنترل کدهای اختصاری (Brevity code) در زمره کنترل های پیشگیرانه سیستم های اطلاعاتی به شمار می رود. در این نوع از کنترل به جای ورود اطلاعات پیچیده و مفصل از کدهای اختصاری خاصی استفاده می شود که نماینده اطلاعات مذکور است. موارد ذیل برخی از مثال های این نوع از کنترل می باشند: • به

کنترل های سیستم های اطلاعاتی، کدهای اختصاری Read More »

Scroll to Top