حسابرسی فناوری اطلاعات

دسته‌بندی -مدیریت ریسک

چک لیست ارزیابی مدیریت ریسک سازمان

ریسک های کسب و کار آیا سازمان قادر به شناسایی ریسک های بین المللی در مورد کسب و کار خود ناشی از تغییر شرایط بازار بین المللی و تغییر اقتصادی است؟ آیا سازمان قادر است تمام ریسک های مهم زیست محیطی مربوط به کسب و کار خود...

لیستی کاربردی از ریسک های کسب و کار

شناسایی برخی از ریسک های کسب و کار آسان است. ما سیستم های اطفای حریق را در ساختمان ها قرار می دهیم و بیمه نامه خریداری می کنیم تا اموال سازمان را در برابر آتش سوزی محافظت کنیم. فروشگاه های خرده فروشی برای ردیاب مغازه ها...