حسابرسی فناوری اطلاعات

دسته‌بندی -مدیریت ریسک

کاربرد تکنیک FMEA در تحلیل ریسک

تکنیک حالت شکست و تحلیل تاثیرات آن (Failure Mode and Effect Analysis) تکنیکی است که برای شناسایی شکست های احتمالی در یک سیستم، رویه، سرویس یا فرآیند به کار می رود. این تکنیک از دو بخش اصلی تحلیل شکست (Failure Mode) و...

ریسک ذاتی در مقابل ریسک باقیمانده

در ادبیات مدیریت ریسک به صورت مستمر با عبارت هایی از جمله ریسک ذاتی و ریسک باقیمانده روبرو می شویم. ممکن است سوالی مطرح شود که هریک از این عبارات چه معنایی داشته و با یکدیگر چه تفاوتی دارند. ریسک ذاتی مقداری از ریسک است...

نمودار استخوان ماهی به عنوان تکنیکی برای تحلیل ریسک

نخستین مرحله در فرآیند مدیریت ریسک، شناسایی ریسک و سپس ارزیابی آن است. برای شناسایی دقیق ریسک ضروری است تا علل و عوامل بروز یک ریسک شناسایی شده و مورد ارزیابی قرار گیرد. از آنجا که ریسک ها در فضای تهی شکل نمی گیرند،...