حسابرسی فناوری اطلاعات

دسته‌بندی -مدیریت ریسک

چک لیست ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک سازمان

یکی از وظایف حسابرسان داخلی ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک به صورت حداقل سالانه است تا از کارایی و اثربخشی این فرآیند اطمینان حاصل شود. • آیا در برنامه مدیریت ریسک، تعهد کافی از مدیریت سازمان برای تامین منابع مورد نیاز برای...

فرایند مدیریت ریسک براساس استاندارد ISO 31000

براساس استاندارد ISO 31000  فرایند مدیریت ریسک باید بخشی جدایی ناپذیر از نظام مديريتي سازمان بوده، در فرهنگ و  رويه هاي سازمان تعبیه شده و با فرآیندهای كسب و كار سازمان متناسب باشد. فرایند مدیریت ریسک باید جزئی جدایی...

مزایای نظام مدیریت ریسک سازمان

  تمامی سازمان ها باید استراتژی خود را تنظیم کرده و به طور دوره ای آن را بازنگری کنند، همیشه از فرصت های در حال تغییر برای ایجاد ارزش و چالش هایی که در پی دستیابی به آن ارزش بوجود می آیند آگاه باشند. برای انجام این...