حسابرسی فناوری اطلاعات

دسته‌بندی -مدیریت ریسک

مزایای نظام مدیریت ریسک سازمان

  تمامی سازمان ها باید استراتژی خود را تنظیم کرده و به طور دوره ای آن را بازنگری کنند، همیشه از فرصت های در حال تغییر برای ایجاد ارزش و چالش هایی که در پی دستیابی به آن ارزش بوجود می آیند آگاه باشند. برای انجام این...

تحليل رويدادهای محيطی در شناسایی ريسك ها

يكي از مراحل كليدي در تحليل ريسك براساس چارچوب COSO ERM شناسايي و تحليل رويدادهاي تاثيرگذار است. رويدادها در واقع منشا بروز ريسك ها هستند. رويدادهايي كه بر تحقق اهداف تاثير مثبت بر جاي گذارند فرصت و رويدادهايي كه در...